ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๔