ประกาศทุนดุริยสังคีต เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต