นายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี"