นังสือมาใหม่คะ…การเขียนผลงานวิชาการและบทความ โดย รศ.นภาลัย สุวรรรธาดา รศ.ธิดา โมสิกรัตน์ และ ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี …อาจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา บริจาคให้ห้องสมุด ห้องสมุดขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยคะ