นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม RN Open House 2020 : Rachineeburana Smart Creativity