นศ.คณะดุริยางคศาสตร์ ร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการดนตรีเพื่อการพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน