ทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2556