ทักษะความสามารถที่ต้องการและผลลัพธ์การเรียนรู้ของสาขาดนตรีเชิงพาณิชย์