ตารางสอน-ภาคต้น-ปึการศึกษา-2563-สาขาธุรกิจดนตรีและบันเทิง