ตารางสอนรวมหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 2565)