ตารางสอนรวมสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ (หลักสูตรเก่า)