ตารางการเดินรถ เพื่อการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษาที่ 1 (แก้ไข)