งานสัมมนาโครงการเพิ่มพูนความรู้และสร้างสรรค์ปัญญา ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554