คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ต้อนรับ คณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์