คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเจลแอลกอฮอล์ 70% จากท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร