คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ รับมอบเครื่องดนตรีแซ็กโซโฟนและฟลูต