ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564