ข่าวประกาศเกียรติคุณ : ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ และ อ.อลิสา วัชรประภาพงศ์