ขอแสดงความยินดีกับ “พลเรือตรีวีระพันธ์ วอกลาง” ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการแสดงดนตรี ค่ะ ?

WordPress PopUp Plugin