ขอแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียน สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา