ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี 2554