กำหนดการและข้อมูลที่จำเป็นในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556