กำหนดการสำหรับนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566