กำหนดการสอบคัดเลือกรายวิชาทฤษฎี,โสตและปฏิบัติดนตรี ปีการศึกษา2556 รอบ 3