กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง