กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา-ชั้นปีที่-1-สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง