การฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2555 (JPO/IPR 2012) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น