การทดสอบความสามารถทางด้านโสตทักษะ สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์