การทดสอบความสามารถทางด้านโสตทักษะ สาขาการแสดงดนตรี