การทดสอบความสามารถทางด้านโสตทักษะ-ดนตรีเชิงพาณิชย์