การทดสอบความสามารถทางด้านทฤษฎีดนตรี-ดนตรีเชิงพาณิชย์